Dokumenty

Úradná tabuľa
pdf Oznámenie o začatí územného konania - Rozšírenie cintorína
pdf Územné rozhodnutie "Rozšírenie cintorína"
pdf Rozhodnutie o umiestnení stavby a stavebné konanie v spojenom konaní - novostavbastavba rodinného domu na parcele č. 1419/8, 1419/9, 1419/14 v k.ú. Bešeňov, investor stavby - Marek Kitaš
pdf Zverejnenie zámeru previesť majetok obce Bešeňov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre COOP Jednota, spotrebné družstvo Nové Zámky, IČO: 00168882
pdf Obec Bešeňov v súlade s §14, ods. 5 zák. 24/2006 Z.z. zverejňuje dňa 11.10.2016 "Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK 2016 - 2022"
pdf Zverejnenie zámeru previesť majetok obce Bešeňov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v súlade s § 9a, ods. 8, písm. c), zákona 138/1991 Zb. pre Coop Jednota Nové Zámky
pdf Zverejnenie výsledku vybavenia petície v súlade s §5, ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
pdf Oznámenie o začatí prerokovania Návrhu zmeny č. 2 ÚPN O Bešeňov - zverejnené dňa 10.1.2017
pdf Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby a dodatočnom povolení stavby spoj. kolaudačným konaním a nariad. úst. pojedn. spoj. miest. zisť. - stavba: Prístrešok na parc. č. 453/1, 3, 456/2 - stavebník: Zoltán Timoránsky a manž.- zverejnené 25.4.2017
pdf Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Bešeňov a to parciel registra CKN číslo 724/13, 724/14, 724/15, 724/16 - kliknite sem
pdf Výberové konanie na obsadenie fukcie riaditeľa / riaditeľky ZŠ VJM Bešeňov, zverejnené dňa 19.7.2017 - kliknite sem
pdf Verejná vyhláška - dotatočné povolenie stavby a povolenie užívania stavby "PRÍSTREŠOK" , Investor: Zoltán Timoránsky a Zuzana Timoránska - zverejňuje sa od 26.7.2017 do 10.8.2017
pdf NÁKUP HNUTEĽNÝCH VECÍ NA PODPORU TRIEDENÉHO ZBERU - opis projektu
pdf Verejná vyhláška zverejnená dňa 16.11.2017 - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania pre stavbu "Bešeňov, celoobecná čistiareň odpadových vôd"
Zasadnutia obecného zastupiteľstva
pdf 1. zasadnutie OZ - pozvánka VO 2014 - 1018
pdf 2. zasadnutie OZ - pozvánka VO 2014 - 2018
pdf 3. zasadnutie OZ - pozvánka VO 2014 - 2018
pdf 4. zasadnutie OZ - pozvánka VO 2014 - 2018
pdf 5. zasadnutie oz - pozvánka VO 2014 - 2018
pdf 6. zasadnutie oz - pozvánka VO 2014 - 2018
pdf 7. zasadnutie OZ - pozvánka VO 2014 - 2018
pdf 8. zasadnutie OZ - pozvánka VO 2014 - 2018
pdf 9. zasadnutie OZ - pozvánka VO 2014 - 2018
pdf 10. zasadnutie OZ - pozvánka VO 2014 - 2018
pdf 11. zasadnutie OZ - pozvánka VO - 2014 - 2018
pdf 12. zasadnutie OZ - pozvánka VO 2014 - 2018
pdf 13. zasadnutie OZ - pozvánka VO 2014-2018
pdf 14. zasadnutie OZ - pozvánka VO 2014 - 2018
pdf 15. zasadnutie OZ - pozvánka VO 2014 - 2018
pdf 16. zasadnutie OZ - pozvánka VO 2014 - 2018
pdf 17. zasadnutie OZ - pozvánka VO 2014 - 2018
pdf 18. zasadnutie OZ - pozvánka VO 2014 - 2018
Výsledky volieb do samosprávy obce Bešeňov, konané dňa 15.11.2014
pdf Výsledky volieb ( kliknite sem )
Všeobecne záväzné nariadenia
PDF VZN č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Bešeňov
PDF VZN č. 1/2012 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a dpolnkov č. 1 SÚPN-O Bešeňov
PDF VZN č. 2/2012 o dani z nehnuteľností ( ZRUŠENÉ )
PDF VZN č. 3/2012 o podmienkach držania psov na území obce Bešeňov
PDF VZN č. 4/2012 o dani za psa, o dani za užívanie verejného priestranstva a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ( ZRUŠENÉ )
PDF VZN č. 1/2013 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác
PDF VZN č. 2/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
PDF VZN č. 3/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, žiaka ZŠ v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bešeňov a žiaka centra voľného času mimo zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bešeňov
PDF VZN č. 4/2013 o povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ a o povinnom príspevku na činnosť ŠKD - ZRUŠENÉ
PDF VZN č. 5/2013, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania obecných bytov postavených s podporou štátu
PDF VZN č. 1/2014 o podmienkach predaja výrobkov, poskytovania služieb na trhových miestach
PDF VZN č. 2/2014 ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre príležitostné trhy a ambulantný predaj na území obce Bešeňov
PDF VZN č. 3/2014 ktorým sa dopĺňa VZN č. 3/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka zš v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bešeňov a žiaka cvč mimo zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bešeňov
PDF VZN č. 4/2014 o dani z nehnuteľností
PDF VZN č. 5/2014 o dani za psa, o dani za užívanie verejného priestranstva a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - ZRUŠENÉ
pdf VZN č. 6/2014 o zásadách odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Bešeňove
pdf VZN č. 1/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2013 o povinnom príspevku na stravovanie v zariadeniach školského stravovania o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole a o povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí - ZRUŠENÉ
pdf VZN č. 2/2015 o dani za psa, o dani za užívanie verejného priestranstva a o dani za nevýherné hracie prístroje
pdf VZN č. 3/2015 o miestnom polatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
pdf VZN č. 1/2016 o povinnom príspevku na stravovanie v zariadeniach školského stravovania o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole a povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí
pdf VZN č. 2/2016 o udeľovaní ocenení obce Bešeňov
pdf VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bešeňov
pdf VZN č. 4/2016 o organizácii miestneho referenda
pdf VZN č. 5/2016, ktorým sa dopĺňa VZN č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
pdf VZN č. 1/2017 o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Bešeňov
pdf VZN č. 2/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 2 Spoločného územného plánu obcí Bešeňov .....
pdf VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €
PDF obdobie od 01.04.2011 do 30.06.2011
PDF obdobie od 01.07.2011 do 30.9.2011
PDF obdobie od 01.10.2011 do 31.12.2011
PDF obdobie od 01.01.2012 do 31.03.2012
PDF obdobie od 01.04.2012 do 30.06.2012
pdf obdobie od 01.07.2012 do 30.09.2012
PDF obdobie od 01.10.2012 do 31.12.2012
PDF obdobie od 01.01.2013 do 31.3.2013
PDF obdobie od 01.04.2013 do 30.06.2013
PDF obdobie od 01.07.2013 do 30.09.2013

Kalendár:

November 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
meniny má: Klement

Anketa:

Počasie: